Regulamin Sklepu Słodki Muffin

 

Punkt I. DEFINICJE

Punkt II. PODSTAWA PRAWNA

Punkt III. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIE USŁUG

Punkt IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

Punkt V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Punkt VI. ODBIÓR OSOBISTY

Punkt VII. PŁATNOŚĆ

Punkt VIII. REJESTRACJA KONTA

Punkt IX. KONTO

Punkt X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD ZAWARTEJ UMOWY

Punkt XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Punkt XII. INFORMACJE O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SPORÓW

Punkt XIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Punkt I. DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania serwisu i sklepu internetowego Słodki Muffin, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.slodkimuffin.pl. Zawarte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 

 1. Administrator danych osobowych – URS STUDIO URSZULA STĘPNIAK z siedzibą w (01-433) Warszawie, przy ul. Obozowa 95/U5, NIP: 7582158954, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.slodkimuffin.pl
 2. Cena – wyrażona w złotych polskich kwota uwzględniająca podatek VAT, jaką winien uiścić Kupujący w zamian za wybrany towar, umieszczona obok informacji o Towarze.
 3. Cena Pierwotna – cena widoczna na karcie produktu, przy czym dla produktów przecenionych cena ta posiada wyraźne oznaczenie w postaci przekreślenia.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje służące zidentyfikowaniu lub możliwości zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane w systemie informatycznym Sprzedającego w celu realizacji umowy.
 5. Słodki Muffin – Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.slodkimuffin.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedającego.
 6. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

 

 1. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w slodkimuffin.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Kupującego, za pomocą, którego dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług dostępnych po jego założeniu na stronie slodkimuffin.pl.
 3. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego, za pomocą, którego Kupujący dokonuje zakupu.
 4. Kupujący – osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna określona w art. 331 k.c., która dokonuje zakupu Towarów na stronie internetowej slodkimuffin.pl.
 5. Lokal przedsiębiorstwa – miejsca prowadzenia przez Sprzedającego działalności gospodarczej, będący nieruchomością, pod następującym adresem: ul. Obozowa 95/U5, (01-433) Warszawie,
 6. Płatność – czynność polegająca na zapłacie Ceny Towaru oraz kosztów dostawy, dokonywana „za pośrednictwem Przelewy24” oraz „za pobraniem”, w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 7. Pre-order – dodatkowa usługa, polegająca na umożliwieniu Kupującemu dokonania zamówienia z wyprzedzeniem.
 8. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do założenia Kupującemu Konta.
 9. Realizacja Zamówienia – czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.
 10. Regulamin – Regulamin serwisu i sklepu internetowego slodkimuffin.pl
 11. Reklama – informacja zachęcająca do nabycia lub korzystania z określonych Towarów bądź Usług.
 12. Sprzedający – URS STUDIO URSZULA STĘPNIAK z siedzibą w (01-433) Warszawie, przy ul. Obozowa 95/U5, NIP: 7582158954, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.slodkimuffin.pl i numerem telefonu: 663 263 863
 13. Towar – materialne rzeczy ruchome, z wyjątkiem przedmiotów sprzedawanych w drodze egzekucji lub w inny sposób z mocy prawa, oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym slodkimuffin.pl
 14. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalająca odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 15. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 16. Umowa zawarta na odległość– oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 17. Umowa sprzedaży – umowa zawierana z Klientem w której głównymi cechami świadczenia są:
 18. ze strony Sprzedającego – obowiązek przeniesienia na Kupującego własności rzeczy oraz jej wydania,
 19. ze strony Kupującego – obowiązek zapłaty ceny i odbioru rzeczy.
 20. Zamówienie – czynność dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną oraz podczas której dokonuje wyboru formy Płatności.
 21. Remarketing – usługa świadczona w ramach posiadanego konta lub w trakcie/po złożeniu zamówienia, polegająca na ponownym zaangażowaniu Zamawiającego, który już raz odwiedził witrynę internetową, ale nie dokonał na niej pożądanego działania.
 22. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych poprzez założenia konta na zasadach określonych w Regulaminie.

Punkt II. PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
 2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422) c. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 wraz z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

Punkt III. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep Słodki Muffin funkcjonuje pod adresem www.slodkimuffin.pl, prowadzony jest przez Administratora
 3. Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki „Regulamin”, zamieszczonej na stronie Sklepu – www.slodkimuffin.pl oraz pobrać jego treść i sporządzić wydruk.
 4. Potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, po uprzednim wskazaniu przez Kupującego aktualnego adresu e-mail.
 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z treścią art. 71 kodeksu cywilnego.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w slodkimuffin.pl odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Zawarte na stronie fotografie podlegają ochronie prawnej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedającego, producentów oraz dystrybutorów.
 8. Poprzez Akceptację niniejszego Regulaminu oraz stanowiącej jego integralnej części tj. Polityki Prywatności Kupujący, zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego slodkimuffin.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. W celu korzystania ze strony slodkimuffin.pl Kupujący powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci internetowej
 10. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej oraz aktywny numer telefonu.
 11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zamówienia Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych Kupującego wyłącznie w zakresie niezbędnym:
 12. do realizacji Zamówienia,
 13. obsługi posprzedażowej,
 14. w przypadku wyrażenia dobrowolnej odrębnej zgody – również odnośnie działań marketingowych,
 15. do dochodzenia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Sprzedającego oraz w celach podatkowych;
 16. Kupujący lub Użytkownik powinni powstrzymać się od jakichkolwiek działań godzących w interesy slodkimuffin.pl. lub skutkujące powstaniem szkody. Kupujący lub Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działania zagrażające funkcjonowaniu slodkimuffin.pl może zostać zgłoszone przez Sprzedającego właściwym organom.
 17. Dostęp do stron slodkimuffin.pl możliwy jest także za pośrednictwem portali społecznościowych – Facebook.pl, Instagram.
 18. Sprzedający realizuje Zamówienia na terytorium Warszawy i okolic,
 19. Sprzedający zastrzega, że Zamówienia są odbierane osobiście przez Zamawiającego w siedzibie Sprzedającego to jest na ul. Obozowej 95/U5, chyba, że strony postanowią inaczej w ramach indywidualnie prowadzonych rozmów.

 

Punkt IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

 1. Dla dokonania zawarcia ważnej Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.slodkimuffin.pl, dokonać wyboru Towaru z wyświetlonej oferty Sklepu, ilości, formy Płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie.
 2. W przypadku, gdy Kupujący posiada Konto, przed złożeniem Zamówienia może zalogować się na swoje Konto. Posiadanie Konta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia.
 3. W przypadku posiadania Kodu rabatowego Kupujący powinien przed złożeniem Zamówienia wpisać jego numer w odpowiednie przeznaczone ku temu pole. Cena wybranego Towaru znajdującego się w Koszyku zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego. W celu uniknięcia wątpliwości jeden Kod rabatowy może być wykorzystany wyłącznie do Zamówienia jednego Towaru.
 4. Kupujący dokonuje wyboru zamawianego Towaru poprzez jego dodanie do koszyka.
 5. Do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” Kupujący ma możliwość dokonania zmian wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy.
 7. Po udzieleniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu wszystkich informacji, Kupujący zostanie przekierowany dalej w celu wybrania metody płatności a mianowicie:
 8. może zostać przekierowany w celu wybrania banku, w którym posiada rachunek bankowy, a następnie dokonania zapłaty „za pośrednictwem Przelewy24.pl”,

Po dokonaniu wyboru metody płatności Kupujący zostanie poinformowany o złożonym Zamówieniu.

 1. Dla złożenia Zamówienia konieczne jest kliknięcie w ikonę „Potwierdź zakup”. Poprzez kliknięcie przycisku Kupujący składa oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z URS STUDIO URSZULA STĘPNIAK z siedzibą w (01-433) Warszawie, przy ul. Obozowa 95/U5, NIP: 7582158954, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.slodkimuffin.pl
 2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość email, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów umowy oraz Zamówienia.
 3. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą kliknięcia przez Kupującego w ikonę „Potwierdź zakup”. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).Poprzez kliknięcie przycisku Kupujący potwierdza ponadto, iż wyraża zgodę na przesłanie rozliczenia w formie elektronicznej faktury, na wskazany adres email.
 4. W przypadku, gdy realizacji Zamówienia jest niemożliwa, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedający poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania Płatności przed Zamówienia przed terminem odbioru Srzedający zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. Kupujący uprawniony jest do anulowania Zamówienia poprzez niezwłoczne, lecz nie później niż do momentu zmiany statusu zamówienia na „zrealizowane” przesłanie na adres: sklep@slodkimuffin.pl informacji o rezygnacji z Zamówienia. Anulowanie Zamówienia nie stanowi czynności związanej z odstąpieniem od umowy.
 6. Sprzedający potwierdza termin odbioru Towaru poprzez wysłanie maila.
 7. Wszystkie Towary oferowane na stronach slodkimuffin.pl są wyproduktowane w siedzibie Słodki Muffin – pracownia cukiernicza,
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Cen Towarów, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Towarów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych. Powyższe zmiany nie mogą naruszać jakichkolwiek praw Kupującego, w szczególności wynikających z przepisów aktów prawnych wymienionych w pkt II Regulaminu.

 

Punkt V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni, w których Sklep jest zamknięty. W takim przypadku Sprzedający wykona Umowę najpóźniej w terminie 14 dni po złożeniu Zamówienia.
 2. Realizacja Zamówienia nastąpi niezwłocznie od chwili zawarcia Umowy, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

 

Punkt VI. ODBIÓR OSOBISTY

 1. Sprzedający nie realizuje dostawy Towaru w związku z czym Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru we własnym zakresie w terminie ustalonym przez strony w siedzibie Sprzedającego to jest w (01-433) Warszawie, przy ul. Obozowa 95/U5
 2. Zważywszy na charakter Towarów – produkty szybko psujące się, które należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu – Kupujący jest zobowiązany odebrać Towar niezwłocznie w terminie ustalonym pomiędzy Stronami
 3. Po wydaniu Towaru przez przedstawiciela Słodkiego Muffina Kupujący powinien dokonać sprawdzenia czy Towar jest zgodny z zamówieniem. W przypadku braku zastrzeżeń Kupujący potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru.

 

Punkt VII. PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedający umożliwia dokonanie płatności za pomocą następujących sposobów:
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,……………., nr: ….……………………………… w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia.
 3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: Przelewy24.pl.

 

Punkt VIII. REJESTRACJA KONTA

 1. W celu założenia konta niezbędne jest dokonanie bezpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja dokonywana jest za pomocą formularza, znajdującego się na stronie slodkimuffin.pl., w trakcie dokonywania zamówienia lub podczas wyboru korzystania z usługi Newsletter. Formularz zawiera pola, których wypełnienie jest wymagane do założenia Konta.
 3. W zależności od sposobu dokonywania, Rejestracja następuje poprzez podanie następujących danych:
 4. adresu email (identyfikator),
 5. hasła,
 6. imienia i nazwiska,
 7. adresu zamieszkania,
 8. numeru telefonu kontaktowego.
 9. Po należytym wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Kupujący otrzyma na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji oraz utworzenia Konta. Z chwilą utworzenia Konta, Kupujący może dokonywać zakupów przy użyciu Konta.
 10. Dane podane przez Kupującego służą jedynie do należytego wykonania zawartej ze Sprzedającym Umowy oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności w sprawach: księgowych, stałej obsługi klienta i weryfikacji w zakresie spełniania określonych wymogów do założenia Konta.
 11. Wszelkie podane Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Sprzedający informuje, iż posiada system informatyczny z odpowiednimi zabezpieczeniami, uniemożliwiającymi przekazanie Danych osobowych Kupującego niepożądanym podmiotom.
 12. Kupującemu przysługuje prawo dostępu i poprawiania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie Sprzedawcy.
 13. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 

Punkt IX. KONTO

 1. Rejestracja Konta umożliwia Kupującemu:
 2. bezpośrednie dokonywanie Zamówienia,
 3. modyfikowania w każdym czasie przekazanych danych,
 4. Ustalony email (identyfikator) i hasło mają charakter poufny i wraz z Kontem stanowią tajemnicę handlową, która podlega prawnej ochronie, stąd Kupującemu zabrania się udostępniania wyżej wymienionych informacji oraz tych przekazanych dla potrzeb Rejestracji Konta, chyba, że Kupujący udostępnia swoje dane domownikom lub pracownikom, którzy korzystają w jego imieniu z Konta.
 5. Po udzieleniu przez Użytkownika wymaganych informacji zostanie wysłany na podany adres e-mail link aktywacyjny, w którym Użytkownik zostanie poproszony o aktywację konta „z” lub „bez” opcji z Newsletterem. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera podczas aktywacji Konta jest działaniem dobrowolnym.
 6. Użytkownik ma prawo do modyfikowania dodatkowych usług związanych z Kontem w każdym czasie poprzez kliknięcia w okienku checkbox.
 7. Użytkownik Konta ma prawo do likwidacji Konta o każdym czasie bez podania przyczyn rezygnacji. Procedura likwidacji Konta polega na przesłaniu przez Użytkownika oświadczenia woli o rezygnacji z usługi, na następujący adres e-mail: sklep@slodkimuffin.pl. Sprzedający potwierdza usunięcia Konta Użytkownika przesyłając mu zwrotną wiadomość elektroniczną.

 

Punkt X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD ZAWARTEJ UMOWY

Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ponieważ towar każdorazowo jest przygotowywany na indywidualne zamówienie klienta a także ma krótki termin przydatności do użycia.

 

Punkt XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Kupujący ma prawo do reklamacji Towaru jeśli jest on niezgodny z Zamówieniem momencie odbioru Towaru
 2. Reklamacji Kupujący powinien dokonać drogą pisemną
 3. Oświadczenie składającego Reklamację powinno zostać złożone na adres Sprzedającego, tj. (01-433) Warszawie, przy ul. Obozowa 95/U5
 4. przyczynę złożenia reklamacji;
 5. sposób dokonania reklamacji, poprzez wskazanie czy składający reklamację żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany na nowy Towar lub obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jeżeli wada jest istotna;
 6. podpis oraz aktualne dane składającego reklamację ze wskazaniem poprawnego adresu.
 7. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest niezgodność towaru z zawartą umową, co oznacza w szczególności iż:
 8. Towar nie nadaje się do spożycia,
 9. został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym,
 10. jest własnością osoby trzeciej,
 11. Kupujący może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim wypadku Sprzedający zaproponuje inne rozwiązanie i niezwłocznie powiadomi o nim Klienta. Klient wobec zaistniałej sytuacji będzie uprawniony do zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, łącznie z możliwością skorzystania z obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy, przy spełnieniu przesłanek z pkt 6 i 7.
 12. Klient może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny.
 13. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient zobowiązany jest do określenia kwoty, o którą pierwotna cena ma być obniżona.
 14. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Na każdym etapie postępowania reklamacyjnego Sprzedający zobowiązany jest do zachowania powyższego terminu, w razie jego przekroczenia reklamacją uznaje się za uznaną.
 15. Sprzedający na każdym etapie postępowania reklamacyjnego będzie uprawniony do proponowania Klientowi innego rozwiązania, aniżeli ten wskazał w reklamacji, przy czym Sprzedający zobowiązuje się uwzględnić następujące okoliczności:
 16. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Towaru,
 17. charakter wady – istotna czy nieistotna
 18. Postanowienia ust. 3-5 mają odpowiednie zastosowanie do Zamawiających niebędących Konsumentami z zastrzeżeniem, iż jedynie wady istotne i nieusuwalne skutkują wymianą bądź zwrotem Towaru. W pozostałych przypadkach Reklamacja skutkuje naprawą Towaru.

 

XII. INFORMACJE O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SPORÓW

 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem:
 2. o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 3. o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 5. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution). Platforma dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W przypadku chęci skorzystania z wskazanego sposobu rozpatrzenia sprawy, Sprzedawca ze swojej strony wyznaczył następujący adres kontaktowy: sklep@slodkimuffin.pl.

 

Punkt XIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).